Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ"

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy uwzględniając potrzeby i oczekiwania środowiska zrealizowało projekt mający na celu objęcie wsparciem środowiska osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem.

Przedsięwzięcie obejmowało:

  1. Utworzenie Ośrodka Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych,
  2. Zorganizowanie domowego wsparcia indywidualnego dla 10 osób niepełnosprawnych,
  3. Program szkoleniowo – doradczy dla 20 osób.

 

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osobom niepełnosprawnym posiadajacym orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zaliczeniu do umiarkowego  lub znacznego stopnia niepełnosprawności zapewniono :

  • grupową terapię zajęciową,
  • rehabilitację,
  • zajęcia rekreacyjno – sportowe,
  • zajęcia ogólnorozwojowe,
  • terapie specjalistyczne ( logopedia, biofeedback, sala doświadczania świata, muzykoterapia, relaksacja)

Program szkoleniowo-doradczy zaoferowano osobom on this site niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym zgodnie  z Ustawą o pomocy społecznej.