Aktualności

17Sty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w zasady konkurencyjności na: „STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” – ROBOTY BUDOWLANE informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez ASBUD Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie za cenę: 80 839,13 zł. Szczegółowe informacje dotyczące punktacji przyznanej poszczególnym ofertom znajdują się w załączniku do niniejszego pisma. Informacja o wyborze oferty Załącznik do wyboru oferty ...

20Gru

Zapytanie ofertowe – projekt partnerski: wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w tzw „budynku gospodarza” przy dworku w Straszęcinie z przeznaczeniem na mieszkania

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, jako partner projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie, zaprasza do składnia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w tzw „budynku gospodarza” przy dworku w Straszęcinie z przeznaczeniem na...

21Lis

Konferencja „Wcześniej!” już za nami

4.11.2018 roku odbyła się Konferencja „Wcześniej!”, która była podsumowaniem Projektu „Wcześniej!- program popularyzacji Wczesnej Interwencji-„edycja I. Projekt miał na celu popularyzację wiedzy na temat istoty wczesnej interwencji oraz jej wpływu na proces rehabilitacji. Działaniami objęły powiaty: dębicki ropczycko-sędziszowski i jasielski. Pierwszym etapem było rozpoczęcie terapii dla 40 dzieci do 7 roku życia z zakresu: diagnozy i terapii funkcji poznawczych oraz...