O nas

WWR TO ZNACZY….?

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego. Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem. Istotne jest, by intensywne i kompleksowe działania zostały podjęte jak najwcześniej

CEL:
Celem zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

WYMIAR GODZIN:
4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół wczesnego wspomagania.

PODSTAWA PRAWNA:
– Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
-Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe
– Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
– Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych