Bar Radość

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pt. Bar „Radość” w Dębicy, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Projekt przewiduje wsparcie dla 18 osób, spełniających poniższe wymagania/kryteria projektowe – Kandydat/ka:

 1. zamieszkuje w powiecie dębickim (w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego),
 2. posiada założony status na rynku pracy: osoba pozostająca bez pracy, osoba wyrażająca gotowość do podjęcia pracy, osoba aktywna w poszukiwaniu zatrudnienia,
 3. jest w wieku 18-64 lat,
 4. jest osobą z niepełnosprawnością o stopniu znacznym lub osobą z niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym o jednym ze wskazanych rodzajów niepełnosprawności: autyzm, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna.

Udział Uczestników Projektu w Projekcie, jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Projekt zakłada udzielenie Uczestnikom Projektu wsparcia w postaci aktywnej integracji, która obejmuje:

 1. pracę w Barze „Radość” w Dębicy w trybie zmianowym – na 5/7 etatu (5 godzin dziennie pracy oraz 1 godzina przeznaczona na zajęcia rehabilitacyjne) na stanowiskach:
  • kelner,
  • pomoc kuchenna,
  • pracownik administracyjno-magazynowy,
  • pracownik porządkowy,
 2. opracowanie przez zespół programowy Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz ich realizację i aktualizację (w skład zespołu wchodzić będzie 5 trenerów pracy, psycholog/doradca zawodowy),
 3. wsparcie indywidualne przez doradcę zawodowego/psychologa (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej),
 4. spotkania grupowe mające na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych: 4 x w miesiącu – 1 godzina spotkania dla każdej z 2 grup – prowadzone przez psychologa/doradcę zawodowego, których celem jest podniesienie umiejętności z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stres, frustracja), umiejętności samooceny własnych możliwości (słabe i mocne strony), zachowań asertywnych, współpraca w grupie, komunikacja, odpowiedzialność oraz z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 5. rehabilitację ruchową – organizowanie i realizacja przez trenerów pracy systematycznych wyjść do klubów fitnes, siłowni, pływalni itp., których celem jest poprawa stanu zdrowia oraz utrzymanie sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania pracy zawodowej.

Rekrutacja podstawowa prowadzona jest do 31 stycznia 2018 roku do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Biura Projektu) zaktualizowany wpis w dniu 20 luty 2019 roku: rekrutacja uzupełniająca trwa do 28 luty 2019 roku do godziny 10:00 – dopuszcza się składanie przez Kandydata/kę dokumentów (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: radosc@radosc.debica.pl w w/w terminie – dotyczy to osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu).

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ul. Kolejowa 30a, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej) – więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 16 14.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie – ilość miejsc ograniczona

Dokumenty projektu:

 • regulamin projektu – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 1 do regulaminu projektu – formularz rekrutacyjny – aktywny plik DOC (uwaga – po otworzeniu pliku, aby stał się on aktywny, należy włączyć jego zawartość – kliknąć w odpowiedni przycisk)
 • załącznik nr 2 do regulaminu projektu – oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 3 do regulaminu projektu – karta oceny formalnej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 4 do regulaminu projektu – karta oceny merytorycznej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)

W przypadku braku możliwości odczytania powyższych plików, prosimy o kontakt z naszym biurem – udzielimy wszelkiej pomocy/doradztwa co należy zrobić, aby prawidłowo je otworzyć.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy na profil Facebooka