Kino „Radość”

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica, informuje, że
w okresie od 1-go marca 2022 roku do 31-go grudnia 2023 roku realizuje projekt pt.:Kino „Radość”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Cele projektu.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.12.2023 roku, poziomu aktywności społecznej
i zawodowej wśród 11 osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat dębicki, mających wpływ na poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla 11 osób (mężczyzn, kobiet) niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021, poz.573, z późn. zm.):

 1. w stopniu znacznym lub umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną,
  1. w wieku od 18 do 64 roku życia,
  1. zamieszkujących (w myśl Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu dębickiego.

Działania w projekcie – planowane wsparcie:

Projekt zakłada następujące działania:

 • zakup doposażenia/urządzeń niezbędnych do realizacji aktywnej integracji,
 • udzielenie w okresie od 1-go maja 2022 roku do 31-go grudnia 2023 roku wsparcia Uczestnikom Projektu, poprzez tzw. aktywną integrację, tj:
  • aktywna integracja – etap 1 – rozpoczęcie współpracy z Uczestnikami Projektu
   – po zrekrutowaniu uczestników do projektu zostaną:
 • przeprowadzone badania i szkolenia wymagane polskim prawodawstwem (m.in. szkolenie wstępne BHP, badania lekarskie)
 • podpisane z uczestnikami:
  • umowy na wzór kontraktu socjalnego (do tygodnia od otrzymania pierwszego wsparcia), określające uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby,
  • umowy o pracę – zatrudnienie na etat na stanowiskach, które ostatecznie zostaną dostosowane do posiadanych dysfunkcji – planuje się stworzenie następujących stanowisk:
  • pracownik pomocniczy,
  • pracownik porządkowy,
  • inne, wynikające z mocnych stron Uczestników Projektu
 • dokonanie diagnozy i opracowanie (przez psychologa i trenerów pracy) Indywidualnych Planów Rehabilitacji – dokument określający ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej w ramach aktywnej integracji;
  • aktywna integracja – etap 2 – aktywizacja społeczno-zawodowa Uczestników Projektu – obejmuje:
 • realizację stanowiskowych treningów pracy – w tym zakresie zostaną zakupione następującenarzędzia/zasoby/produkty/ubrania robocze/usługi wspierające:
  • przeprowadzenie instruktażu dla Uczestników Projektu w zakresie obsługi urządzeń,
  • dowóz/odwóz Uczestników Projektu do/z miejsca wykonywania pracy,
 • realizację i aktualizację Indywidualnych Planów Rehabilitacji oraz działań prowadzących do aktywnej integracji (wsparcie indywidualne Uczestników Projektu) – realizowane będzie przez zespół projektowy tj.:
  • psychologa i doradcę zawodowego zakłada się, że każdy
   z uczestników otrzyma 3 (trzy) godziny indywidualnego wsparcia psychologicznego i zawodowego na miesiąc,
  • trenera pracy (nauka/opieka na/przy miejscu pracy danej osoby)
  • rehabilitację ruchową – rehabilitacja „na miejscu”, w wymiarze zgodnym z rozporządzeniem w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej.

Przewidziane efekty/rezultaty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie– 11;
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie–11;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)–3;
 • liczba uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu
  w procesie efektywności społecznej 34% (efektywność społeczna) – 4;
 • liczba uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu
  w procesie efektywności zatrudnieniowej 12% (efektywnośćzatrudnieniowa) – 2;
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 11;
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) – 1;
 • liczba utworzonych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących ZAZ – 11.

Rekrutacja do projektu.

 1. Rekrutacja podstawowa/główna do Projektu zostanie przeprowadzona w okresie od 1-go marca 2022 roku do 31-go marca 2022 roku do godziny do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Biura Projektu).

  Zaktualizowany wpis w dniu 12 lipca 2023 roku: rekrutacja uzupełniająca trwa od 12 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 roku do godziny 12:00.
 2. Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w Projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, tj. formularza rekrutacyjnego i załączników, którychobowiązujące/aktualne wersje dostępne są w Biurze Projektu i na Stronie Internetowej.
 3. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:
  1. osobiście do Biura Projektu (w godzinach otwarcia Biura Projektu) lub
  1. drogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: radosc@radosc.debica.pl – dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu)

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu w siedzibie Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, – Centrum Obsługi Placówekul. Aleksandra Fredry 3, 39-200 Dębica

– pokój nr 4. Podczas spotkania w biurze projektu istnieje możliwość osobistego kontaktu
z zespołem projektu oraz uzyskania pełnych informacji o projekcie.

 • Telefon kontaktowy: (14) 696 91 38,
 • Godziny otwarcia:
  • poniedziałek: od 07:30 do 15:00,
  • wtorek: od 07:30 do 15:00,
  • środa: od 07:30 do 15:00,
  • czwartek: 07:30 do 15:00,
  • piątek: od 07:30 do 15:00.

Dokumenty projektu:

 • regulamin projektu – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 1 do regulaminu projektu – zamieszczono dwie wersje – do Biura projektu można złożyć formularz wypełniony komputerowo (wówczas należy otworzyć plik DOC) lub wypełniony ręcznie (wówczas należy otworzyć plik PDF):
 • formularz rekrutacyjny – aktywny plik DOC (uwaga – po otworzeniu pliku, aby stał się on aktywny, należy włączyć jego zawartość – kliknąć w odpowiedni przycisk) lub
 • formularz rekrutacyjny – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)

załącznik nr 2 do regulaminu projektu – oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy

program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader).