Mieszkalnictwo treningowe

Mieszkanie samodzielności Stowarzyszenia „Radość”

Informacje o Projekcie pn. Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy jest realizatorem Projektu pn.: Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”.

Czas trwania Projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

W terminie 1.04.2021 r. do 30.04.2021 r. prowadzona będzie rekrutacja kadry merytorycznej oraz Uczestników Projektu.

Od  10.05.2021 r. kontynuujemy treningi samodzielności w ramach Projektu

Celem Projektu jest rozwijanie u Uczestników Projektu umiejętności niezbędnych do niezależnego codziennego funkcjonowania, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, budowania relacji i funkcjonowania w środowisku.

Uczestniczy w nim  25 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy cyklicznie biorą udział w treningu samodzielności pod opieką asystentów (mieszkają w mieszkaniu treningowym) przez okres 5 dni tj. od poniedziałku godz.14.00 do soboty godz. 9.00 z przerwami na pobyt w innych placówkach (np. WTZ, ŚDS, ZAZ, szkoła).

Każdy trening samodzielności obejmuje następujące formy wsparcia:

– Trening higieniczno- fizjologiczny poranny – realizowany od wtorku do piątku w godz. 6.00-8.00, w soboty w godz. 7.00-9.00,

­– Trening higieniczno- fizjologiczny popołudniowy – realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-15.00,

 Trening gospodarstwa domowego – realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00,

– Trening gospodarowania czasem wolnym i rozwoju zainteresowań – realizowany  od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00,

– Trening higieniczno- fizjologiczny wieczorny realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 20.00-22.00.

Asystenci sprawują też dyżur nocny, aby zapewnić beneficjentom poczucie bezpieczeństwa i zminimalizować lęk związany z sytuacją samodzielnego pobytu w mieszkaniu samodzielności bez rodziców, opiekunów prawnych.

Zgodnie z potrzebami Uczestników trening samodzielności może być wielokrotnie powtarzany.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  /Konkurs Pokonamy Bariery (Konkurs 1/2020)/.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących Projektu można uzyskać w Biurze Projektu, które znajduje się Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia „Radość” przy ul. Fredry 3, 39-200 Dębica oraz pod numerami telefonu: 14 696 91 38 lub 733 533 723.

Mieszkanie „Radość”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” jest Beneficjentem projektu pt „Mieszkanie Radość”- droga do samodzielności w mieszkaniu treningowym realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od VII.2020 r. do: VI.2022 r.

Celem projektu jest: wzrost kompetencji społecznych, poziomu sprawności w zakresie podstawowej samoobsługi i samodzielności życiowej u min 40% uczestników projektu, poprzez zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej w postaci mieszkań treningowych, przygotowujących 30 osób z niepełnosprawnościami (16 kobiet) do prowadzenia samodzielnego życia w okresie od VII.2020 r. do VI.2022 r oraz utworzenie 1 – go miejsca świadczenia usług w istniejącym mieszkaniu treningowym.

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Projekt zakłada udzielenie Uczestnikom Projektu wsparcia w postaci aktywnej integracji, która obejmuje:

 • udział w treningach mieszkalnictwa – działanie ma na celu przełamanie barier osób z niepełną sprawnością w sytuacji bycia samemu poza domem bez bliskich
   i nabycia umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze środowiskiem lokalnym. Usługi w mieszkaniu treningowym dotyczyć będą nauki podtrzymania maksymalnie osiągalnego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi i samodzielności życiowej (z programem dostosowanym do danej osoby, jej dysfunkcji i posiadanych deficytów) pod okiem wykwalifikowanych osób. Działania pozwolą uczestnikom doskonalić także umiejętności interpersonalne i uczyć się: pozytywnych zachowań i relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, współmieszkańcami, stosowania form grzecznościowych, współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów, itp. Uczestnicy w ramach treningów będą:
  • samodzielnie planować i robić zakupy, przygotowywać posiłki, sprzątać, prać, prasować, dbać o dom poprzez utrzymanie porządku na zewnątrz budynku (koszenie/odśnieżanie) uczyć się:
   • jak dbać o wygląd i utrzymanie higieny oraz zachować w różnych miejscach (fryzjer, dentysta, lekarz, etc.),
   • jak gospodarować pieniędzmi,
   • różnych technik przygotowania posiłków,
   • postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia (np. jak zachować się przy skaleczeniu/oparzeniu).
  • Treningi będą odbywać się w 5 grupach 6 osobowych (zmieniających się rotacyjnie co tydzień) pod kierunkiem specjalistów (5 trenerów mieszkalnictwa, 1 opiekuna i 1 osoby do zagospodarowywania czasu wolnego) – pomieszkiwanie trwać będzie od godziny 8 w poniedziałki do godziny 8 w sobotę – uczestnikom zostanie zapewniony „dach nad głową” z dostępem do wszystkich mediów, dojazdy z miejsca codziennych zajęć do i z mieszkania, posiłki i inne elementy/aspekty niezbędne w codziennym życiu.
  • W ramach zadania uczestnicy będą brać czynny udział w życiu kulturalnym/sportowym, w wycieczkach i wyjściach do kina, na basen, hipoterapię, okazjonalne spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego.
 • udział w specjalistycznym poradnictwie – w ramach tego działania na podstawie dokonanej przez trenerów/psychologa indywidualnej diagnozy, zaplanowano spotkania (wsparcie specjalisty), podczas których niwelowane będą problemy/bariery Uczestników Projektu, m.in. z seksuologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, psychiatrą, psychologiem, itp. (stosownie do diagnozy) – zakłada się, że będzie to około 20 godzin takiego doradztwa na osobę.

W ramach projektu zaplanowano zadania przygotowujące osoby niepełnosprawne do samodzielnego lub niezależnego funkcjonowania i kontaktu ze środowiskiem, stosownie do możliwości psychofizycznych każdej z nich – projekt obejmuje następujące działania/zadania:

 • doposażenie mieszkania treningowego
 • opracowanie dla każdego Uczestnika Indywidualnego programu usamodzielnienia
 • realizację treningów: higieny, gospodarstwa domowego, rozwoju zainteresowań
   i gospodarowania czasem wolnym
 • udzielania porad, w ramach poradnictwa specjalistycznego

Uczestnicy po zakończeniu udziału we wsparciu, będą lepiej przygotowani do samodzielności, nabędą umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i funkcjonowania społecznego – rozwiną swoją autonomię
i zaradność życiową, by móc w przyszłości funkcjonować niezależnie lub przy minimalnym wsparciu innych osób.

Planowane efekty projektu – liczba:

 • wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 1
 • utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu: 1
 • osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost kompetencji społecznych, autonomii decyzyjnej i umiejętności samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, o co najmniej 40%: 12
 • osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost dbałości o własną higienę oraz umiejętności samoobsługowych w tym zakresie, o co najmniej 40%: 12
 • osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost umiejętności w konstruktywnym gospodarowaniu wolnym czasem, prowadzeniem zdrowego trybu życia, korzystania z ofert środowiska, o co najmniej 40%: 12
 • osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost umiejętności w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego i funkcjonowania społecznego, o co najmniej 40%: 12
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie: 30
 • udzielonych godzin poradnictwa specjalistycznego: 600

Grupy docelowe:

Uczestnikami projektu są:

 • 30 ON (osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511 z późń. zm.)
 • zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatu dębickiego i miejskich/miejsko-wiejskich gmin ościennych z województwa podkarpackiego (pow. Ropczycko – sędziszowski, Mielecki)

100% grupy stanowić będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność, które ukończyły 16, a które nie ukończyły 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) roku życia i posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Budżet projektu:

 

 • wartość projektu: 1 487 503,21 zł
 • wartość dofinansowania: 1 413 128,04 zł
 • źródła finansowania:wkład Funduszy Europejskich: 1 264 377,72 zł
 • dotacja celowa: 148 750,32 zł
 • wkład własny: 74 375,17 – wnoszony w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe – informacja rekrutacyjna

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pt „Mieszkanie Radość”- droga do samodzielności
w mieszkaniu treningowym, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od: 01.07.2020 r. do: 30.06.2022r.

W dniu 14 lipca 2021 r.  nastąpiła zmiana terminu zakończenia realizacji projektu. Projekt realizowany będzie do końca września 2022 r.  

Projekt przewiduje wsparcie dla 30 osób, spełniających poniższe wymagania/kryteria projektowe – Kandydat/ka:

 1. jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511 z późń. zm.) i posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: na terenie powiatu dębickiego, miejskich/miejsko-wiejskich gmin ościennych z województwa podkarpackiego (pow. Ropczycko – sędziszowski, Mielecki),
 3. jest w wieku: kobiety 16-60 lat; mężczyźni 16-65 lat.

Udział Uczestników Projektu w Projekcie, jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Projektu – dopuszcza się składanie przez Kandydata/kę dokumentów (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: radosc@radosc.debica.pl w w/w terminie – dotyczy to osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu).

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją
i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy mające swoją siedzibę: ul. Aleksandra Fredry 3, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej) – więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 14 696 91 38.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie – ilość miejsc ograniczona

Aktualnie trwa rekrutacja w trybie ciągłym – nabór na listę rezerwową.

Dokumenty projektu:

 • regulamin projektu – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 1 do regulaminu projektu – formularz rekrutacyjny – aktywny plik DOC (uwaga – po otworzeniu pliku, aby stał się on aktywny, należy włączyć jego zawartość – kliknąć w odpowiedni przycisk)
 • załącznik nr 2 do regulaminu projektu – oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 3 do regulaminu projektu – karta oceny formalnej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 4 do regulaminu projektu – karta oceny merytorycznej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)

W przypadku braku możliwości odczytania powyższych plików, prosimy o kontakt z naszym biurem – udzielimy wszelkiej pomocy/doradztwa co należy zrobić, aby prawidłowo je otworzyć.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” jest Beneficjentem projektu pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i poziomu sprawności w zakresie podstawowej samoobsługi i samodzielności życiowej u 18 z 25 osób z niepełnosprawnościami, poprzez zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej w postaci mieszkań treningowych, przygotowujących 25 osób z niepełnosprawnościami (13 kobiet) do prowadzenia samodzielnego życia w okresie od IV.2018 r. do III.2020 r.

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Projekt zakłada udzielenie Uczestnikom Projektu wsparcia w postaci aktywnej integracji, która obejmuje:

 • udział w treningach mieszkalnictwa – działanie ma na celu przełamanie barier osób z niepełną sprawnością w sytuacji bycia samemu poza domem bez bliskich i nabycia umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze środowiskiem lokalnym. Usługi w mieszkaniu treningowym dotyczyć będą nauki podtrzymania maksymalnie osiągalnego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi i samodzielności życiowej (z programem dostosowanym do danej osoby, jej dysfunkcji i posiadanych deficytów) pod okiem wykwalifikowanych osób. Działania pozwolą uczestnikom doskonalić także umiejętności interpersonalne i uczyć się: pozytywnych zachowań i relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, współmieszkańcami, stosowania form grzecznościowych, współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów, itp. Uczestnicy w ramach treningów będą:
  • samodzielnie planować i robić zakupy, przygotowywać posiłki, sprzątać, prać, prasować, dbać o dom poprzez utrzymanie porządku na zewnątrz budynku (koszenie/odśnieżanie) uczyć się:
   • jak dbać o wygląd i utrzymanie higieny oraz zachować w różnych miejscach (fryzjer, dentysta, lekarz, etc.),
   • jak gospodarować pieniędzmi,
   • różnych technik przygotowania posiłków,
   • obsługi sprzętu AGD, RTV i korzystania z Technologii Informacyjna Komunikacyjnej,
   • postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia (np. jak zachować się przy skaleczeniu/oparzeniu).
  • Treningi będą odbywać się w 5 grupach 5 osobowych (zmieniających się rotacyjnie co tydzień) pod kierunkiem specjalistów (4 trenerów mieszkalnictwa, 1 opiekuna i 1 osoby do zagospodarowywania czasu wolnego) – pomieszkiwanie trwać będzie od godziny 8 w poniedziałki do godziny 8 w sobotę – uczestnikom zostanie zapewniony „dach nad głową” z dostępem do wszystkich mediów, dojazdy z miejsca codziennych zajęć do i z mieszkania, posiłki i inne elementy/aspekty niezbędne w codziennym życiu.
  • W ramach zadania uczestnicy będą brać czynny udział w życiu kulturalnym/sportowym, w wycieczkach i wyjściach do kina, na basen, hipoterapię, okazjonalne spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego.
 • udział w specjalistycznym poradnictwie – w ramach tego działania na podstawie dokonanej przez trenerów/psychologa indywidualnej diagnozy, zaplanowano spotkania (wsparcie specjalisty), podczas których niwelowane będą problemy/bariery Uczestników Projektu, m.in. z seksuologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, psychiatrą, psychologiem, itp. (stosownie do diagnozy) – zakłada się, że będzie to około 30 godzin takiego doradztwa na osobę.

W ramach projektu zaplanowano zadania przygotowujące osoby niepełnosprawne do samodzielnego lub niezależnego funkcjonowania i kontaktu ze środowiskiem, stosownie do możliwości psychofizycznych każdej z nich – projekt obejmuje następujące działania/zadania:

 • doposażenie mieszkania treningowego
 • opracowanie dla każdego Uczestnika Indywidualnego programu usamodzielnienia
 • realizację treningów: higieny, gospodarstwa domowego, rozwoju zainteresowań i gospodarowania czasem wolnym
 • udzielania porad, w ramach poradnictwa specjalistycznego

Uczestnicy po zakończeniu udziału we wsparciu, będą lepiej przygotowani do samodzielności, nabędą umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i funkcjonowania społecznego – rozwiną swoją autonomię i zaradność życiową, by móc w przyszłości funkcjonować niezależnie lub przy minimalnym wsparciu innych osób.

Planowane efekty projektu – liczba:
 • wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 5
 • utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu: 5
 • osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost kompetencji społecznych, autonomii decyzyjnej i umiejętności samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, o co najmniej 40%: 13
 • osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost dbałości o własną higienę oraz umiejętności samoobsługowych w tym zakresie, o co najmniej 40%: 13
 • osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost umiejętności w
  konstruktywnym gospodarowaniu wolnym czasem, prowadzeniem zdrowego trybu życia, korzystania z ofert środowiska, o co najmniej 40%: 13
 • osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, u których nastąpił wzrost umiejętności w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego i funkcjonowania społecznego, o co najmniej 30%: 11
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 25
 • osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 25
 • podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 1
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie: 25
 • udzielonych godzin poradnictwa specjalistycznego: 750
 • zorganizowanych godzin warsztatów, podnoszących kompetencje życiowe: 200
Grupy docelowe:

Uczestnikami projektu są:

 • 25 osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2046 z późń. zm.)
 • zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na terenie powiatu dębickiego i miejskich/miejsko-wiejskich gmin ościennych z województwa podkarpackiego (Ropczyce, Ostrów, Przecław, Radomyśl Wielki)

100% grupy stanowić będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność, które ukończyły 16, a które nie ukończyły 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) roku życia i posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Budżet projektu:
 • wartość projektu: 1 392 523, 20 zł
 • wartość dofinansowania: 1 322 897,04 zł
 • źródła finansowania:wkład Funduszy Europejskich: 1 183 644,72 zł
  • dotacja celowa: 139 252,32 zł
  • wkład własny – wnoszony w ramach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych: 69 626,16 zł:

Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe – informacja rekrutacyjna

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.

Projekt przewiduje wsparcie dla 25 osób, spełniających poniższe wymagania/kryteria projektowe – Kandydat/ka:

 1. jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2046 z późń. zm.) i posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: na terenie powiatu dębickiego, miejskich/miejsko-wiejskich gmin ościennych z województwa podkarpackiego (Ropczyce, Ostrów, Przecław, Radomyśl Wielki),
 3. jest w wieku: kobiety 16-60 lat; mężczyźni 16-65 lat.

Udział Uczestników Projektu w Projekcie, jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Projektu – dopuszcza się składanie przez Kandydata/kę dokumentów (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: radosc@radosc.debica.pl w w/w terminie – dotyczy to osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu).

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy mające swoją siedzibę: ul. Kolejowa 30A, 39-200 Dębica – od dnia 21 maja 2018 roku mające swoją siedzibę: ul. Aleksandra Fredry 3, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej) – więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 16 14.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie – ilość miejsc ograniczona – [zaktualizowano wpis] – aktualnie trwa rekrutacja w trybie ciągłym – nabór na listę rezerwową

Dokumenty projektu:

 • regulamin projektu – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 1 do regulaminu projektu – formularz rekrutacyjny – aktywny plik DOC (uwaga – po otworzeniu pliku, aby stał się on aktywny, należy włączyć jego zawartość – kliknąć w odpowiedni przycisk)
 • załącznik nr 2 do regulaminu projektu – oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 3 do regulaminu projektu – karta oceny formalnej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 4 do regulaminu projektu – karta oceny merytorycznej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)

W przypadku braku możliwości odczytania powyższych plików, prosimy o kontakt z naszym biurem – udzielimy wszelkiej pomocy/doradztwa co należy zrobić, aby prawidłowo je otworzyć.