Usługi opiekuńcze – projekt

Projekt zakłada wsparcie Uczestnikom Projektu w formie:

 1. Usług opiekuńczych w wymiarze 20h tygodniowo w miejscu zamieszkania Uczestnika – osoby z niepełną sprawnością , niesamodzielnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych , codziennych potrzeb życiowych.

Celem usług opiekuńczych jest :

 • poprawa samopoczucia,
 • utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
 • zwiększenie samodzielności na miarę możliwości psychofizycznych,
 • zapobieganie izolacji społecznej Uczestników Projektu.

Usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniu beneficjenta obejmują: rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej,pomoc w codziennych zajęciach, takich jak – robienie zakupów , sprzątanie , gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp., mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, ścielenie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, zapewnianie higieny i estetyki wyglądu otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej, pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego.

 1. Specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 3h tygodniowo w miejscu zamieszkania Uczestnika .

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest dodatkowe wsparcie Uczestnika Projektu, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym w formie usług:

 • pielęgniarskich
 • rehabilitacyjnych
 • logopedycznych
 • psychologicznych.
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pt.,,Wsparcie domowe. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 • Projekt przewiduje wsparcie dla 20 osób ( 10 mężczyzn,10 kobiet), spełniających poniższe wymagania/kryteria projektowe – Kandydat/ka:
 • zamieszkuje w powiecie dębickim (w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • ukończył/a 18 rok życia,
 • jest osobą niepełnosprawną niesamodzielną, zależną od innych,
 • posiada wskazania do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych potwierdzonym Zaświadczeniem lekarskim.

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ul. Fredry 3, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej) – więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 16 14

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie – ilość miejsc ograniczona

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Strony: 1 2