W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w zasady konkurencyjności na:

„STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM” – ROBOTY BUDOWLANE

informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez ASBUD Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie za cenę: 80 839,13 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące punktacji przyznanej poszczególnym ofertom znajdują się w załączniku do niniejszego pisma.