Nabór pracowników  do projektu
pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie
po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” 

               Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ogłasza nabór pracowników na stanowisko Opiekun mieszkania do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Celem projektu realizowanego od 01.03.2018r. do 28.02.2022r. jest wypracowanie, wdrożenie
i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie
po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Zadaniem opiekuna mieszkania jest wspieranie mieszkańców w czasie pobytu w mieszkaniu wspomaganym, bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego, rozwijanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym oraz koordynacja usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym  służących rehabilitacji i aktywizacji społeczno – zawodowej osób chorujących psychicznie.

Opiekunem Mieszkania Wspomaganego może być:

  1. osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej oraz posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie (do doświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat)  

lub

  1. osoba posiadająca inne wykształcenie (minimum średnie) i co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy
    z osobami chorującymi psychicznie

Pozostałe wymagania:
Opiekuna Mieszkania Wspomaganego powinna cechować:
– empatia i cierpliwość, poszanowanie innej osoby
– umiejętność motywowania innych do podejmowania aktywności i wspierania ich działania  
– łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
– radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
– zaradność, dobra organizacja i rzetelność w wykonywaniu pracy


– Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

– Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy: Centrum Obsługi placówek Stowarzyszenia „Radość”
                                       ul. Fredry 3 39-200 Dębica lub drogą mailową na adres:  radosc@radosc.debica.pl
                                       do dnia 28.02.2019 do godz. 15.30 .

Informacji dodatkowych udziela: Małgorzata Kula  Tel. 662 079 391