O nas

Organizacja reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Terenem działanie Stowarzyszenia jest powiat Dębica, a siedzibą miasto Dębica. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest organizacją pożytku publicznego.

Jest sztuka jedna,
co jak słońce w niebie
świeci nad wiekiem
Mieć moc pomagać sobie i ludziom
i być człowiekiem

C.K. Norwid

Cele i zadania

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych tak umysłowo, jak i ruchowo, oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w  życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Cele te realizowane są poprzez

 1. Działania mające na celu zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, lecznictwa, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, jak również zabezpieczenia socjalnego
  i ochrony prawnej
 2. Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom niepełnosprawnym, oraz ich rodzicom
 3. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, z Kościołem Katolickim, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
 6. Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie wzajemnych postaw.
 7. Udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym, jak również gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, opiekę, rehabilitację i wypoczynek w/w osób.
 8. Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
 9. Wspieranie osób bezrobotnych niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy na otwartym rynku pracy.
 10. Współpracę z lokalnymi władzami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej.
 11. Współpracę z mediami celu tworzenia pozytywnego klimatu wokół organizacji, popularyzowania działań Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, przybliżania problemów podopiecznych środowisku osób zdrowych.

Współpraca z instytucjami obejmuje

Stowarzyszenie w wielu obszarach swej działalności włączają się we współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi – nie tylko o zasięgu lokalnym. W głównej mierze ma to na celu poprawianie wizerunku osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji społecznej, a także wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Dodatkową korzyścią jest urozmaicenie form, wzmocnienie skuteczności i atrakcyjności rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ. Do głównych form aktywności w tym zakresie należą:

 • Współorganizowanie i uczestnictwo w wielu inicjatywach innych podmiotów oraz władz samorządowych – połączone z kiermaszem prac i występami artystycznymi podopiecznych WTZ. W głównej mierze są to festyny, pikniki, konkursy, debaty, konferencje, szkolenia.
 • organizowanie dla uczestników zajęć warsztatowych wyjść kulturalno-oświatowych, oraz korzystanie z ofert kin, muzeów i teatrów a także stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze dostępu osób niepełnosprawnych do szeroko rozumianej kultury.
 • utrzymywanie kontaktów i współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi, oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • współpraca z mediami lokalnymi