O nas

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ powstało w roku 1994 przy Parafii p/w Świętej Jadwigi w Dębicy.

Reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest organizacją pożytku publicznego.

STOWARZYSZENIE „RADOŚĆ” w DĘBICY

Adres: 39-200 Dębica, ul. Świętej Jadwigi 1
Powiat: Dębicki
Gmina: Dębica
Województwo: Podkarpackie

Status: Organizacja pożytku publicznego
Forma prawna: Stowarzyszenie
Data rozpoczęcia działalności: 1994

KRS: 0000008843
NIP: 8722015819
REGON: 850288968

Cele i działalność

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych tak umysłowo, jak i ruchowo oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Cele te realizowane są poprzez:

 • Działania mające na celu zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, lecznictwa, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej
 • Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom niepełnosprawnym, oraz ich rodzicom
 • Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, z Kościołem Katolickim, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych
 • Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z ze społeczeństwem osób pełnosprawnych i kształtowanie wzajemnych postaw
 • Udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym, jak również gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, opiekę, rehabilitację i wypoczynek w/w osób
 • Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie osób bezrobotnych niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy na otwartym rynku pracy
 • Współpracę z lokalnymi władzami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej
 • Współpracę z mediami celu tworzenia pozytywnego klimatu wokół organizacji, popularyzowania działań Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, przybliżania problemów podopiecznych środowisku osób zdrowych

Współpraca z instytucjami

Stowarzyszenie w wielu obszarach swej działalności włączają się we współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi – nie tylko o zasięgu lokalnym. Ma to na celu poprawianie wizerunku osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji społecznej, a także wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Dodatkową korzyścią jest urozmaicenie form, wzmocnienie skuteczności i atrakcyjności rehabilitacji społecznej i zawodowe w prowadzonych placówkach i działaniach stowarzyszenia.

Do głównych form aktywności w tym zakresie należą:

 • współorganizowanie i uczestnictwo w wielu inicjatywach innych podmiotów oraz władz samorządowych – połączone z kiermaszem prac i występami artystycznymi podopiecznych stowarzyszenia W głównej mierze są to festyny, pikniki, konkursy, debaty, konferencje, szkolenia.
 • organizowanie dla podopiecznych wyjść kulturalno-oświatowych, oraz korzystanie z ofert kin, muzeów i teatrów, obiektów sportowych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do szeroko rozumianej kultury i sportu.
 • utrzymywanie kontaktów i współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi, oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • współpraca z mediami lokalnymi.

Twoje 1,5 % podatku nasze 100% radości

Chcesz przekazać nam swoje 1,5% podatku?

Wystarczy, iż w zeznaniu rocznym Pit wpiszesz nr KRS naszego Stowarzyszenia 000 000 88 43