Pralnia „Radość” – projekt

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pt. „Pralnia Radość w Dębicy”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.07.2018 r. do 30.04.2020 r.

Projekt przewiduje wsparcie dla 10 osób, spełniających poniższe wymagania/kryteria projektowe – Kandydat/ka:

 1. jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546) o stopniu znacznym lub umiarkowanym u których stwierdzono/orzeczono jedno ze wskazanych rodzajów niepełnosprawności: autyzm, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna,
 2. jest w wieku 18-64 lat,
 3. zamieszkuje w powiecie dębickim (w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego),
 4. posiada założony status na rynku pracy: osoba pozostająca bez pracy, wyrażająca gotowość do jej podjęcia,

Udział Uczestników Projektu w Projekcie, jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Projekt zakłada udzielenie Uczestnikom Projektu wsparcia w postaci aktywnej integracji, która obejmuje:

 1. pracę w pralni „Radość” w Dębicy w trybie zmianowym – na 5/7 etatu (5 godzin dziennie pracy oraz 1 godzina przeznaczona na zajęcia rehabilitacyjne) na planowanych stanowiskach:
  • pomoc pracownika obsługi urządzeń pralniczych (2 stanowiska),
  • pracownik administracyjno-biurowy,
  • magazynier,
  • pracownik gospodarczy,
 2. opracowanie przez zespół programowy Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz ich realizację i aktualizację (w skład zespołu wchodzić będzie 3 trenerów pracy, psycholog/doradca zawodowy),
 3. wsparcie indywidualne przez doradcę zawodowego/psychologa (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej),
 4. spotkania grupowe mające na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych: 4 x w miesiącu – 1 godzina spotkania dla każdej z 2 grup – prowadzone przez psychologa/doradcę zawodowego, których celem jest podniesienie umiejętności z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stres, frustracja), umiejętności samooceny własnych możliwości (słabe i mocne strony), zachowań asertywnych, współpraca w grupie, komunikacja, odpowiedzialność oraz z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 5. rehabilitację ruchową – organizowanie i realizacja przez trenerów pracy systematycznych wyjść m.in. do klubów fitnes, siłowni, pływalni itp., których celem jest poprawa stanu zdrowia oraz utrzymanie sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania pracy zawodowej.

Rekrutacja podstawowa prowadzona jest do 31 lipca 2018 roku do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Biura Projektu) zaktualizowany wpis w dniu 24 czerwca 2019 roku: rekrutacja uzupełniająca trwa od 24 czerwca  do 08 lipca 2019 roku do godziny 10:00 – dopuszcza się składanie przez Kandydata/kę dokumentów (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: radosc@radosc.debica.pl w w/w terminie – dotyczy to osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu).

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ul. Aleksandra Fredry 3, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej) – więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 696 91 38.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie – ilość miejsc ograniczona

Dokumenty projektu:

 • regulamin projektu – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 1 do regulaminu projektu – zamieszczono dwie wersje – do Biura projektu można złożyć formularz wypełniony komputerowo (wówczas należy otworzyć plik DOC) lub wypełniony ręcznie (wówczas należy otworzyć plik PDF):
  • formularz rekrutacyjny – aktywny plik DOC (uwaga – po otworzeniu pliku, aby stał się on aktywny, należy włączyć jego zawartość – kliknąć w odpowiedni przycisk) lub
  • formularz rekrutacyjny – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 2 do regulaminu projektu – oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 3 do regulaminu projektu – karta oceny formalnej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 4 do regulaminu projektu – karta oceny merytorycznej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)

W przypadku braku możliwości odczytania powyższych plików, prosimy o kontakt z naszym biurem – udzielimy wszelkiej pomocy/doradztwa co należy zrobić, aby prawidłowo je otworzyć.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.