Przedłużony nabór uczestników do projektu
pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego
dla osób chorujących psychicznie
po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” 

               Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, przedłuża do dnia 31.03.2019r. nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” współfinansowany ze środków EFS w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Oferta skierowana jest do zainteresowanych osób chorych psychicznie, potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie „Radość”.

Zakłada się, że kandydat do MW:

 • pozostaje w stałym leczeniu psychiatrycznym,
 • ma za sobą doświadczenie przynajmniej 2-krotnego pobytu w szpitalu psychiatrycznym
 • jest zdolny do podstawowych czynności samoobsługowych,
 • posiada sprawność motoryczną umożliwiającą samodzielne poruszanie się
  w mieszkaniu i w terenie,
 • jego kondycja psychofizyczna nie wymaga bezwzględnego leczenia szpitalnego
 • posiada motywację i potencjał do usamodzielnienia się i rozwijania umiejętności społecznych.

Osoby zakwalifikowane  będą mogły skorzystać nieodpłatnie z następujących form wsparcia:

 • kursy przygotowujące do samodzielnego mieszkania,
 • zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w Mieszkaniu wspomaganym utworzonym
w ramach projektu mieszczącym się na terenie Gminy Żyraków..


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1
 • wypełnione przez lekarza psychiatrę Zaświadczenie o stanie zdrowia Załącznik nr 2
 • wypełnione przez lekarza rodzinnego Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Załącznik nr 3
  o braku chorób zakaźnych lub innych chorób somatycznych, które stanowią  przeciwwskazanie do mieszkania grupowego.

Dokumenty te są dostępne na stronie: www. radosc.debica.pl

Można je też pobrać osobiście w siedzibie Biura projektu w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia „Radość”, przy ul. Fredry 3   39-200 Dębica..

Dodatkowo kandydat może przedłożyć dokumenty preferencyjne:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego,
 • rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedłożyć (do wglądu)   posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne leczenia szpitalnego.

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Biurze projektu przy ul. Fredry 3,
39-200 Dębicy, w godz. 7.30 – 15.30., przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres: radosc@radosc.debica.pl w terminie do 31 marca 2019 roku.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udzielają specjaliści
ds. merytorycznych  Małgorzata Kula     Tel. 14- 696 91 38  lub  662 079 391