Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe

O projekcie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.

Radosne Mieszkanie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pt. „Radosne Mieszkanie. Do samodzielności przez Mieszkanie Treningowe”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.

Projekt przewiduje wsparcie dla 25 osób, spełniających poniższe wymagania/kryteria projektowe – Kandydat/ka:

 1. jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2046 z późń. zm.) i posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: na terenie powiatu dębickiego, miejskich/miejsko-wiejskich gmin ościennych z województwa podkarpackiego (Ropczyce, Ostrów, Przecław, Radomyśl Wielki),
 3. jest w wieku: kobiety 16-60 lat; mężczyźni 16-65 lat.Udział Uczestników Projektu w Projekcie, jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.Projekt zakłada udzielenie Uczestnikom Projektu wsparcia w postaci aktywnej integracji, która obejmuje:
  • udział w treningach mieszkalnictwa – działanie ma na celu przełamanie barier osób z niepełną sprawnością w sytuacji bycia samemu poza domem bez bliskich i nabycia umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze środowiskiem lokalnym. Usługi w mieszkaniu treningowym dotyczyć będą nauki podtrzymania maksymalnie osiągalnego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi i samodzielności życiowej (z programem dostosowanym do danej osoby, jej dysfunkcji i posiadanych deficytów) pod okiem wykwalifikowanych osób. Działania pozwolą uczestnikom doskonalić także umiejętności interpersonalne i uczyć się: pozytywnych zachowań i relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, współmieszkańcami, stosowania form grzecznościowych, współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów, itp. Uczestnicy w ramach treningów będą:
   • samodzielnie planować i robić zakupy, przygotowywać posiłki, sprzątać, prać, prasować, dbać o dom poprzez utrzymanie porządku na zewnątrz budynku (koszenie/odśnieżanie)
    uczyć się:
  • jak dbać o wygląd i utrzymanie higieny oraz zachować w różnych miejscach (fryzjer, dentysta, lekarz, etc.),
  • jak gospodarować pieniędzmi,
  • różnych technik przygotowania posiłków,
  • obsługi sprzętu AGD, RTV i korzystania z Technologii Informacyjna Komunikacyjnej,
  • postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia (np. jak zachować się przy skaleczeniu/oparzeniu).

  Treningi będą odbywać się w 5 grupach 5 osobowych (zmieniających się rotacyjnie co tydzień) pod kierunkiem specjalistów (4 trenerów mieszkalnictwa, 1 opiekuna i 1 osoby do zagospodarowywania czasu wolnego) – pomieszkiwanie trwać będzie od godziny 8 w poniedziałki do godziny 8 w sobotę – uczestnikom zostanie zapewniony „dach nad głową” z dostępem do wszystkich mediów, dojazdy z miejsca codziennych zajęć do i z mieszkania, posiłki i inne elementy/aspekty niezbędne w codziennym życiu.

  W ramach zadania uczestnicy będą brać czynny udział w życiu kulturalnym/sportowym, w wycieczkach i wyjściach do kina, na basen, hipoterapię, okazjonalne spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego.

  • udział w specjalistycznym poradnictwie – w ramach tego działania na podstawie dokonanej przez trenerów/psychologa indywidualnej diagnozy, zaplanowano spotkania (wsparcie specjalisty), podczas których niwelowane będą problemy/bariery Uczestników Projektu, m.in. z seksuologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, psychiatrą, psychologiem, itp. (stosownie do diagnozy) – zakłada się, że będzie to około 30 godzin takiego doradztwa na osobę.

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Projektu – dopuszcza się składanie przez Kandydata/kę dokumentów (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: radosc@radosc.debica.pl w w/w terminie – dotyczy to osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu).

  Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy mające swoją siedzibę: ul. Kolejowa 30A, 39-200 Dębica – od dnia 21 maja 2018 roku mające swoją siedzibę: ul. Aleksandra Fredry 3, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej) – więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 16 14.

  Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie – ilość miejsc ograniczona

Mieszkanie Samodzielności

Dokumentacja projektu pn. Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – Nr Umowy nr ZZO/000141/09/D z dnia 20marca 2018r.

 

Od maja 2018 kontynuujemy treningi samodzielności w ramach projektu: Rehabilitacja społeczna
w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  /Konkurs 4/2017 pn. Samodzielni i skuteczni/.
Projekt realizowany będzie do 31.03.2021.  


Celem projektu jest rozwijanie umiejętności Uczestników Projektu niezbędnych do niezależnego codziennego funkcjonowania, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, budowania relacji
i funkcjonowania w środowisku.

Uczestniczy w nim  50 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy cyklicznie biorą udział w treningu samodzielności pod opieką asystentów (mieszkają w mieszkaniu treningowym) przez okres 5 dni tj. od poniedziałku godz.15.00 do soboty godz. 9.00 z przerwami na pobyt w innych placówkach
(np. WTZ, ŚDS, ZAZ, szkoła – w godz. 8.00-15.00). Każdy trening samodzielności obejmuje  następujące formy wsparcia:

Trening higieniczno- fizjologiczny poranny realizowany od wtorku do piątku w godz. 6.00-8.00, w soboty
w godz. 7.00-9.00

Trening gospodarstwa domowego realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00

Trening gospodarowania czasem wolnym i rozwoju zainteresowań realizowany  od poniedziałku
do piątku w godz. 18.00-20.00

Trening higieniczno- fizjologiczny wieczorny realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 20.00-22.00

Asystenci sprawują też dyżur nocny, aby zapewnić beneficjentom poczucie bezpieczeństwa   i zminimalizować lęk związany z sytuacją samodzielnego pobytu w mieszkaniu samodzielności bez rodziców, opiekunów prawnych.

Zgodnie z potrzebami Uczestników trening samodzielności może być wielokrotnie powtarzany.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących projektu można uzyskać w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia „Radość” przy ul. Fredry 2 39-200 Dębica oraz pod numerem telefonu: 14 696 91 38
lub 733 533 723

Mieszkanie Lublin

 

Nowa treść

Dokumenty projektu:

 • regulamin projektu – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 1 do regulaminu projektu – formularz rekrutacyjny – aktywny plik DOC (uwaga – po otworzeniu pliku, aby stał się on aktywny, należy włączyć jego zawartość – kliknąć w odpowiedni przycisk)
 • załącznik nr 2 do regulaminu projektu – oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 3 do regulaminu projektu – karta oceny formalnej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 4 do regulaminu projektu – karta oceny merytorycznej – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)

W przypadku braku możliwości odczytania powyższych plików, prosimy o kontakt z naszym biurem – udzielimy wszelkiej pomocy/doradztwa co należy zrobić, aby prawidłowo je otworzyć.

Zapraszamy na profil Facebooka

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.