„SAMODZIELNI→NIEZALEŻNI”

I okres finansowania projektu 01.04.2021 do 31.03.2022

II okres finansowania 01.04.2022 do 31.03.2023

Aktualnie realizowany III okres finansowania 01.04.2023 do 31.03.2024

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pt. „SAMODZIELNI →NIEZALEŻNI” realizowany przez Stowarzyszenie Radość w Dębicy, jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.
W ramach projektu SAMODZIELNI →NIEZALEŻNI zaplanowano zadania wspierające rozwój samodzielności:
– u 50 dzieci zniepełnosprawnością w wieku od 0 do 15 roku życia dzieci, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi w I okresie finansowania: od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
– u 35 dzieci zniepełnosprawnością w wieku od 0 do 15 roku życia dzieci, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi w II okresie finansowania: od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.
– u 35 dzieci zniepełnosprawnością w wieku od 0 do 15 roku życia dzieci, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi w III okresie finansowania: od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.
Celem projektu jest wzrost samodzielności w zakresie lokomocji, samoobsługi, komunikacji oraz  kompetencji społecznych:
-u 50 dzieci w wieku 0 do15 roku życia z zastrzeżeniem, że w momencie przystąpienia do projektu dziecko nie może mieć ukończone 15 lat, z różnymi rodzajami  niepełnosprawności, osiągnięty przez zapewnienie rehabilitacji ciągłej w placówce, w I okresie finansowania od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
-u 35 dzieci w wieku 0 do15 roku życia z zastrzeżeniem, że w momencie przystąpienia do projektu dziecko nie może mieć ukończone 15 lat, z różnymi rodzajami  niepełnosprawności, osiągnięty przez zapewnienie rehabilitacji ciągłej w placówce, w II okresie finansowania od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.
-35 dzieci w wieku 0 do15 roku życia z zastrzeżeniem, że w momencie przystąpienia do projektu dziecko nie może mieć ukończone 15 lat, z różnymi rodzajami  niepełnosprawności, osiągnięty przez zapewnienie rehabilitacji ciągłej w placówce, w III okresie finansowania od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.
Projekt obejmuje następujące zadania:
– przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej dzieci;
– opracowanie dla każdego dziecka programu terapii – Indywidualnego Planu Działania,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami;
– prowadzenie rehabilitacji ciągłej w placówce jako realizację programu terapii:
– okresowa ewaluacja IPD.
Rehabilitacja będzie obejmować:
– Terapię orientacji przestrzennej
– Integrację Sensoryczną
– Terapię logopedyczną
– Terapię psychologiczną
– Terapię pedagogiczną
Wymienione formy terapii wspomagają rozwój samodzielności w zakresie lokomocji,samoobsługi, komunikacji oraz kompetencjispołecznych.
Projekt przewiduje tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej Beneficjentem/Beneficjentką projektu.
Indywidualny program terapii wspierającej rozwój samodzielności opracowany będzie przez zespół terapeutów posiadającychodpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy
z dziećmi. Dobór rodzajów i częstotliwość terapii zależeć będzie odindywidualnych potrzeb dziecka, jego wieku i możliwości psychofizycznych.

Strony: 1 2