„SAMODZIELNI→NIEZALEŻNI”

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pt. „SAMODZIELNI →NIEZALEŻNI” realizowanyprzez Stowarzyszenie Radość w Dębicy, jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

W ramach projektu SAMODZIELNI →NIEZALEŻNI zaplanowano zadania wspierające rozwój samodzielności 50 dzieci zniepełnosprawnością w wieku od 0 do 15 roku życia dzieci, zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi.

Celem projektu jest wzrost samodzielności w zakresie lokomocji, samoobsługi, komunikacji oraz  kompetencji społecznych u 50 dzieci w wieku 0 do15 roku życia z zastrzeżeniem, że w momencie przystąpienia do projektu dziecko nie może mieć ukończone 15 lat, z różnymi rodzajami  niepełnosprawności, osiągnięty przez zapewnienie rehabilitacji ciągłej w placówce, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.
Projekt obejmuje następujące zadania:

– przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej dzieci;

– opracowanie dla każdego dziecka programu terapii – Indywidualnego Planu Działania,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami;

– prowadzenie rehabilitacji ciągłej w placówce jako realizację programu terapii:

– okresowa ewaluacja IPD.

Rehabilitacja będzie obejmować:

– Terapię orientacji przestrzennej

– Integrację Sensoryczną

– Terapię logopedyczną

– Terapię psychologiczną

– Terapię pedagogiczną

Wymienione formy terapii wspomagają rozwój samodzielności w zakresie lokomocji,samoobsługi, komunikacji oraz kompetencjispołecznych.

Projekt przewiduje tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej Beneficjentem/Beneficjentką projektu.

Indywidualny program terapii wspierającej rozwój samodzielności opracowany będzie przez zespół terapeutów posiadającychodpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy
z dziećmi. Dobór rodzajów i częstotliwość terapii zależeć będzie odindywidualnych potrzeb dziecka, jego wieku i możliwości psychofizycznych.

Strony: 1 2