„STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”. Rekrutacja Uczestników

INFORMACJA O PROJEKCIE:

 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”
w Dębicy od 1.03.2018r. uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego  pn.

STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Lublinie,

Partnerami są:

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

oraz trzy organizacje pozarządowe:

  – Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach,

  – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA z siedzibą  w Lublinie,

  – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą w Dębicy.

Celem projektu realizowanego od 01.03.2018r. do 28.02.2022r. jest wypracowanie, wdrożenie
i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

     Projekt realizowany jest na terenie trzech województw: lubelskiego, świętokrzyskiego
i podkarpackiego. Wypracowany w ramach projektu standard będzie wdrożony i przetestowany w min.
5 gminach, w tym w: 3 gminach na terenie województwa lubelskiego, jednej gminie na terenie województwa świętokrzyskiego i jednej gminie na terenie województwa podkarpackiego – współpracującej ze Stowarzyszeniem „Radość” Gminie Żyraków.

Realizację projektu zaplanowano w podziale na etapy/kamienie milowe:

 I KAMIEŃ MILOWY –  8 miesięcy:

 Działania:
– wybór gmin, w których wdrażany będzie pilotaż.
– opracowanie modelowego rozwiązania/standardu w zakresie deinstytucjonalizacji usług
  dla osób  chorych  psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

II KAMIEŃ MILOWY – 35 miesięcy:

 Działania: wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na tereniegminnych  jednostek samorządu terytorialnego.

III KAMIEŃ MILOWY – 5 miesięcy:

Działania:

– opracowanie rekomendacji z wdrażania modelu/ standardu;
                  – konsultacje eksperckie wypracowanego modelu;
                  – upowszechnienie wypracowanego standardu:

○ w formie spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego standardu;

○ konferencje podsumowujące projekt i upowszechniające wypracowany standard;

○ upowszechnienie modelu w mediach publicznych – radio, telewizja, w tym: filmy, audycje radiowe, emisja telewizyjna.

○ wydruk i dystrybucja dokumentu pt. „Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.


Realizacja projektu:

        ○ poprawi jakość usług na rzecz osób chorujących psychicznie;

        ○ zwiększy dostęp do usług dostosowanych do potrzeb osób chorujących psychicznie;

         ○ ograniczy konieczność hospitalizacji,  umieszczeniu osoby chorej psychicznie w szpitalu
           psychiatrycznym  i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej – domów pomocy
           społecznej;

                   ○ zwiększy szanse osób chorujących psychicznie na samodzielne funkcjonowanie
                      w  środowisku lokalnym,

  • korzystnie wpłynie na aktywizację społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie;

W ramach projektu stowarzyszenie „Radość” prowadzić będzie mieszkanie wspomagane
dla 5 osób chorujących psychicznie.

Celem pobytu w utworzonym mieszkaniu wspomaganym jest budowanie samodzielności osób w nim mieszkających, zapewnienie im adekwatnego wsparcia w celu budowania zasobów iprzygotowania 
ich do pełnej aktywności społeczno-zawodowej.

Działania takie korzystnie wpłyną też na zapobieganie umieszczeniu osoby chorej psychicznie  
w placówce całodobowej opieki oraz umożliwią  kontynuowanie procesu rehabilitacji społecznej
w środowisku lokalnym.

Mieszkańcy otrzymują wsparcie w formach i wymiarze dostosowanym do ich indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości. Da mieszkańców mieszkania wspomaganego przewidziano możliwość następujących form wsparcia i treningów: psychoedukację, trening lekowy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności praktycznych, trening dbania o wygląd i higienę osobistą, trening kulinarny, trening budżetowy, trening organizacji czasu wolnego, trening  umiejętności  społecznych, doradztwo zawodowe, doradztwo prawne.

INFORMACJA O PROJEKCIE:

                Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”
w Dębicy od 1.03.2018r. uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego  pn.

STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Lublinie,

Partnerami są:

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

oraz trzy organizacje pozarządowe:

  – Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach,

  – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA z siedzibą  w Lublinie,

  – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą w Dębicy.

Celem projektu realizowanego od 01.03.2018r. do 28.02.2022r. jest wypracowanie, wdrożenie
i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

     Projekt realizowany jest na terenie trzech województw: lubelskiego, świętokrzyskiego
i podkarpackiego. Wypracowany w ramach projektu standard będzie wdrożony i przetestowany w min.
5 gminach, w tym w: 3 gminach na terenie województwa lubelskiego, jednej gminie na terenie województwa świętokrzyskiego i jednej gminie na terenie województwa podkarpackiego – współpracującej ze Stowarzyszeniem „Radość” Gminie Żyraków.

Realizację projektu zaplanowano w podziale na etapy/kamienie milowe:

 I KAMIEŃ MILOWY –  8 miesięcy:

 Działania:
– wybór gmin, w których wdrażany będzie pilotaż.
– opracowanie modelowego rozwiązania/standardu w zakresie deinstytucjonalizacji usług
  dla osób  chorych  psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

II KAMIEŃ MILOWY – 35 miesięcy:

 Działania: wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na tereniegminnych  jednostek samorządu terytorialnego.

III KAMIEŃ MILOWY – 5 miesięcy:

Działania:

– opracowanie rekomendacji z wdrażania modelu/ standardu;
                  – konsultacje eksperckie wypracowanego modelu;
                  – upowszechnienie wypracowanego standardu:

○ w formie spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego standardu;

○ konferencje podsumowujące projekt i upowszechniające wypracowany standard;

○ upowszechnienie modelu w mediach publicznych – radio, telewizja, w tym: filmy, audycje radiowe, emisja telewizyjna.

○ wydruk i dystrybucja dokumentu pt. „Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.


Realizacja projektu:

        ○ poprawi jakość usług na rzecz osób chorujących psychicznie;

        ○ zwiększy dostęp do usług dostosowanych do potrzeb osób chorujących psychicznie;

         ○ ograniczy konieczność hospitalizacji,  umieszczeniu osoby chorej psychicznie w szpitalu
           psychiatrycznym  i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej – domów pomocy
           społecznej;

                   ○ zwiększy szanse osób chorujących psychicznie na samodzielne funkcjonowanie
                      w  środowisku lokalnym,

  • korzystnie wpłynie na aktywizację społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie;

W ramach projektu stowarzyszenie „Radość” prowadzić będzie mieszkanie wspomagane
dla 5 osób chorujących psychicznie.

Celem pobytu w utworzonym mieszkaniu wspomaganym jest budowanie samodzielności osób w nim mieszkających, zapewnienie im adekwatnego wsparcia w celu budowania zasobów iprzygotowania 
ich do pełnej aktywności społeczno-zawodowej.

Działania takie korzystnie wpłyną też na zapobieganie umieszczeniu osoby chorej psychicznie  
w placówce całodobowej opieki oraz umożliwią  kontynuowanie procesu rehabilitacji społecznej
w środowisku lokalnym.

Mieszkańcy otrzymują wsparcie w formach i wymiarze dostosowanym do ich indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości. Da mieszkańców mieszkania wspomaganego przewidziano możliwość następujących form wsparcia i treningów: psychoedukację, trening lekowy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności praktycznych, trening dbania o wygląd i higienę osobistą, trening kulinarny, trening budżetowy, trening organizacji czasu wolnego, trening  umiejętności  społecznych, doradztwo zawodowe, doradztwo prawne.