Usługi opiekuńcze – projekt

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pt.,,Wsparcie domowe. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.  Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje wsparcie dla 20 osób ( 10 mężczyzn,10 kobiet), spełniających poniższe wymagania/kryteria projektowe – Kandydat/ka:

 1. zamieszkuje w powiecie dębickim (w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego),
 2. ukończył/a 18 rok życia,
 3. jest osobą niepełnosprawną niesamodzielną, zależną od innych,
 4. posiada wskazania do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych potwierdzonym Zaświadczeniem lekarskim.

Udział  w Projekcie  jest bezpłatny dla osób, których dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej za realizowane usługi adekwatne do stawek obowiązujących w JST – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy ( akt. Uch. Nr XXXI/340/2007), dzięki dofinansowaniu ze środków   Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu ,,Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizacyjnych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych programów Operacyjnych.

Uczestnicy Projektu, których dochód przekroczy 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej ponoszą odpłatność za realizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze adekwatnie do stawek obowiązujących zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy (akt. Uch. nr XXXI /340/2017).

Projekt zakłada wsparcie  Uczestnikom Projektu  w formie:

 1. Usług opiekuńczych w wymiarze 20h tygodniowo w miejscu zamieszkania Uczestnika – osoby z niepełną sprawnością , niesamodzielnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych , codziennych potrzeb życiowych.

Celem usług opiekuńczych jest :

 • poprawa samopoczucia,
 • utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
 • zwiększenie samodzielności na miarę możliwości  psychofizycznych,
 • zapobieganie izolacji społecznej Uczestników Projektu.

Usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniu beneficjenta obejmują: rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej,pomoc w codziennych zajęciach, takich jak – robienie zakupów , sprzątanie , gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp., mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, ścielenie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, zapewnianie higieny i estetyki wyglądu otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej, pomoc  w wykonywaniu czynności życia codziennego.

 1. Specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 3h tygodniowo w miejscu zamieszkania Uczestnika .

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest dodatkowe wsparcie Uczestnika Projektu, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym w formie usług:

 • pielęgniarskich
 • rehabilitacyjnych
 • logopedycznych
 • psychologicznych.

Rekrutacja  prowadzona jest do 28 marca2018 roku do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Biura Projektu) – dopuszcza się składanie przez Kandydata/kę dokumentów (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: radosc@radosc.debica.pl w w/w terminie – dotyczy to osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu).

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ul. Kolejowa 30a, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej) – więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 16 14.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie – ilość miejsc ograniczona

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

X