Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy prowadzi rekrutację uzupełniającą do projektu pt. Bar „Radość” w Dębicy, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – czas trwania projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do 28 lutego 2019 roku do godziny 10:00 (decyduje data wpływu do Biura Projektu) – dopuszcza się składanie przez Kandydata/kę dokumentów (skanów z podpisami) drogą elektroniczną na adres: radosc@radosc.debica.pl w w/w terminie – dotyczy to osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu).

Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ul. Aleksandra Fredry 3, 39-200 Dębica oraz na stronie internetowej [pod tym linkiem] – więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 16 14.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godzinie 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ul. Aleksandra Fredry 3, 39-200 Dębica – osoby zainteresowane zapraszamy w tym dniu