Radosny catering

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”, ul. Św. Jadwigi 1,
39-200 Dębica, informuje, że w okresie od 1-go lutego 2020 roku do 31-go maja 2022 roku realizuje projekt pt. „Radosny catering”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.05.2022 roku, poziomu aktywności społecznej
i zawodowej wśród 20 osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat dębicki.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla 20 osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018, poz.511, z późn. zm.):

 1. w stopniu znacznym lub umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną,
 2. w wieku od 18 do 64 roku życia,
 3. zamieszkujących (w myśl Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu dębickiego.

Udział Uczestników Projektu w Projekcie, jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego.

Działania w projekcie – planowane wsparcie

 1. Projekt zakłada udzielenie w okresie od 1-go marca 2020 roku do 31-go maja 2022 roku wsparcia Uczestnikom Projektu, poprzez tzw. aktywną integrację, tj:
 2. aktywna integracja – etap 1 – rozpoczęcie współpracy z Uczestnikami Projektu – po zrekrutowaniu uczestników do projektu zostaną:
 • przeprowadzone badania i szkolenia wymagane polskim prawodawstwem (m.in. szkolenie wstępne BHP, badania lekarskie)
 • podpisane z uczestnikami (w pierwszy dzień otrzymania wsparcia):
 • umowy na wzór kontraktu socjalnego, określające uprawnienia
  i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby
 • umowy o pracę – zatrudnienie na 4/5 etatu na stanowiskach, które ostatecznie zostaną dostosowane do posiadanych dysfunkcji – planuje się stworzenie następujących stanowisk:
 • pomoc kuchenna – od 10 do 18 osób
 • pracownik administracyjno-magazynowy – od 1 do 4 osób
 • pracownik porządkowy – od 1 do 4 osób
 • inne, wynikające z mocnych stron ON – do dwóch osób
 • dokonanie diagnozy i opracowanie (przez psychologa i trenerów pracy) Indywidualnych Planów Rehabilitacji – dokument określający ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej w ramach aktywnej integracji
 1. aktywna integracja – etap 2 – aktywizacja społeczno-zawodowa Uczestników Projektu – obejmuje:
 • realizacja stanowiskowych treningów pracy – w tym zakresie zostaną zakupione następujące narzędzia/zasoby/produkty/usługi wspierające:
 • materiały do realizacji treningów w zakresie produkcji dań/potraw
 • dowóz/odwóz Uczestników Projektu do/z miejsca wykonywania pracy
 • realizacja i aktualizacja Indywidualnych Planów Rehabilitacji oraz działań prowadzących do aktywnej integracji (wsparcie indywidualne Uczestników Projektu) – realizowane będzie przez zespół projektowy tj.:
 • psychologa stosownie do potrzeb Uczestnika Projektu – zakłada się, że każdy
  z uczestników otrzyma 2 (dwu) godzinne indywidualne wsparcie od psychologa miesięcznie
 • trenera pracy (nauka/opieka na/przy miejscu pracy danej osoby)
 • rehabilitacja ruchowa – rehabilitacja „na miejscu”, w wymiarze zgodnym
  z rozporządzeniem w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej.

Przewidziane efekty/rezultaty projektu

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie: 20
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 20
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 3
 • odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu
  w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, zmniejszyli dystans do zatrudnienia: 34
 • odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie: podjęli zatrudnienie lub zaczęli poszukiwać pracy lub podjęli dalszą aktywizację zawodową lub podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy: 12
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1

Rekrutacja do projektu

 1. Rekrutacja podstawowa/główna” Projektu zostanie przeprowadzona w okresie od 3-go lutego 2020 roku do 21-go lutego 2020 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Biura Projektu). Zaktualizowany wpis w dniu 19 lipca 2021 roku: rekrutacja uzupełniająca trwa od 19 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 roku do godziny 10:00.
 2. Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w Projekcie zobligowany/a jest do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, tj. formularza rekrutacyjnego i załączników, których obowiązujące/aktualne wersje dostępne są w Biurze Projektu i na Stronie Internetowej.
 3. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać:
 1. osobiście do Biura Projektu (w godzinach otwarcia Biura Projektu) lub
 2. drogą elektroniczną (skany dokumentów z podpisami) na adres: radosc@radosc.debica.pl – dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn
  (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych – w tym celu wsparcia udzieli Zespół Projektu).

Wartość projektu

Łączna wartość projektu: 3 712 874,31 PLN w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich – 3 155 943,16 PLN
 • dotacja celowa – 371 287,43 PLN
 • wkład własny w postaci środków finansowych Beneficjenta: 185 643,72 PLN

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu, tj. Centrum Obsługi Placówek
  ul. Aleksandra Fredry 3, I piętro, 39-200 Dębica.- pokój nr 8,
 • Telefon kontaktowy: (14) 696 91 38
 • Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00

Dokumenty projektu:

 • regulamin projektu – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 1 do regulaminu projektu – zamieszczono dwie wersje – do Biura projektu można złożyć formularz wypełniony komputerowo (wówczas należy otworzyć plik DOC) lub wypełniony ręcznie (wówczas należy otworzyć plik PDF):
 • formularz rekrutacyjny – aktywny plik DOC (uwaga – po otworzeniu pliku, aby stał się on aktywny, należy włączyć jego zawartość – kliknąć w odpowiedni przycisk) lub
 • formularz rekrutacyjny – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)
 • załącznik nr 2 do regulaminu projektu – oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów projektowych – plik PDF (uwaga – aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)

Sporządzanie oraz aktualizacja szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia: 

Renata Ukowska – Asystent projektu

tel. (14) 696 91 38

31 marca 2020 r. – Projekt: Radosny Catering – Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia 

plik do pobrania

15 kwietnia 2020 r. – Projekt: Radosny Catering – Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia 

plik do pobrania

17 kwietnia 2020 r. – Projekt: Radosny Catering – Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia 

plik do pobrania

24 września 2020 r. – Projekt: Radosny Catering – Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia 

plik do pobrania

26 październik 2020 r. – Projekt: Radosny Catering – Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia 

plik do pobrania