Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, jako partner projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.ŁB.2321.22.2018 na wybór 6 specjalistów do Zespołu ds. opracowania standardu w ramach projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie z podziałem na 6 części.

Oferty należy składać osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, pok. 136, drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin lub drogą mailową na adres: anna.czeczko@lubelskie.pl w terminie do 26 kwietnia 2018 r. do godz. 14.30.

Osoba do kontaktu: Anna Bekier i Anna Czeczko – tel. 81 528-76-47, e – mail: anna.bekier@lubeslkie.pl lub anna.czeczko@lubelskie.pl

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się pod tym adresem: http://rops.lubelskie.pl/2018/04/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-lublinie-zaprasza-do-skladnia-ofert-w-ramach-zapytania-ofertowego-nr-dzpr-lb-2321-22-2018-na-wybor-6-specjalistow-do-zespolu-ds-opracowania-standardu-w-ramach/