Projekty

Aktualne Projekty

Kino “Radość”

/RPO 2014-2020; VIII Integracja społeczna 1.2 Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Obszar oddziaływania projektu: Powiat Dębicki/ – okres realizacji projektu:

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami

W związku z przystąpieniem do programu: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”- edycja 2023finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowegow ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zrealizowane Projekty

SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI

I okres finansowania projektu 01.04.2021 do 31.03.2022 II okres finansowania 01.04.2022 do 31.03.2023 Aktualnie realizowany III okres finansowania 01.04.2023 do 31.03.2024 INFORMACJA O PROJEKCIE Projekt

Opieka domowa na terenach wiejskich

Wdrożenie innowacji społecznej – finansowanie: EFS w ramach POWER.04.01.00-00-ODW2/21 – projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w MichałowieOkres realizacji od

Terapeutyczne obiadowanie

Wdrożenie modelu Innowacji – projekt partnerski realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej (lider projektu) z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Opieka domowa na terenach wiejskich

Celem grantu realizowanego przez Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy jest objęcie opieką zespołu hospicjum domowego 10 osób dorosłych chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w

Wsparcie dla osób chorujących psychicznie

Zadanie publiczne: cel szczegółowy: tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. zadanie 3: wspieranie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (mieszkania treningowe i wspierane) oraz mieszkalnictwa wspomaganego;

Asystent Osobisty z Osoby Niepełnosprawnością

Realizowany w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osobyz niepełnosprawnościami” finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego – edycja 2022; okres realizacji: 01.01.2022 –

GO AHEAD – MÓW ŚMIAŁO

Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej w ramach projektu grantowego pn.: „Inkubator Dostępności”, realizowanym w partnerstwie przez : Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

Radosny catering

Finansowanie: EFS – RPO WP na lata 2014-2020; oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; realizacja:

Asystent Osobisty z Osoby Niepełnosprawnością

Realizowany w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego – edycja 2020-2021; okres realizacji: 01.12.2020

Pralnia Radość w Dębicy

Realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków EFS – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.1 Aktywna integracja osób

Bar „Radość” w Dębicy

Współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna – 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub

Petangue

Zadanie publiczne; finansowanie Gmina Dębica; realizacja: rok 2017

Aktywny senior

Współpraca z ROPS, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, środki własne Stowarzyszenia; realizacja: 01.09.2017 – 15.12.2017

Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła

7 edycji zadania publicznego: Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach (§