Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, jako partner projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie, zaprasza do składnia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w tzw „budynku gospodarza” przy dworku w Straszęcinie z przeznaczeniem na mieszkania – szczegóły znajdują się w załącznikach: